LAHDEN GOLFIN YMPÄRISTÖ

Lahden Golfin kenttäalue

Lahden Golf on vuokrannut Lahden kaupungilta 78 hehtaarin alueen ja olemme rakentaneet omarahoitteisesti useassa vaiheessa 27 reiän golfkeskuksen. Golfkeskuksemme sisältää 18-reikäisen Mestari-kentän ja 9-reikäisen Kisälli-kentän ja monipuoliset harjoitusalueet. Takkulan golfkentät on sijoitettu kauniiseen harjumaiseen pelto- ja metsämaisemaan.

Lahden Golf on Päijät-Hämeen suurimpia urheiluseuroja 1.900 jäsenellä. Kenttämme on erittäin aktiivisessa käytössä ja sillä pelataan vuosittain yli 50.000 kierrosta, mikä tarkoittaa yli 160.000 tuntia terveysliikuntaa. Vieraskierroksia Takkulassa pelataan vuosittain noin 8.000.

Maa-alue jakaantuu seuraavasti: metsät 23%, peliväylät 22%, karheikot 19%, polut/lammet/rakennukset 18%, niityt 7%, harjoitusalueet 6% ja viheriöt/lyöntipaikat 5%. Alueella on kaupungin valaistuja liikuntareittejä, ratsastuspolku ja se rajoittuu Natura-luonnonsuojelualueeseen.

Vastuullinen kentänhoito

Kentänhoidon tavoitteena hyvin hoidettu ja laadukas golfkenttä. Hyvälle golfkentälle on tärkeintä tiheä, tasainen ja vähän kasvava ruoho. Tämä on päinvastoin kuin kasvituotannossa, jossa pyritään mahdollisimman nopeaan ja suureen kasvuun.

Kentänhoidon perustana ovat säännöllinen leikkaus ja oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet. Niukka lannoitus ja mekaaniset hoitotyöt kuten pystyleikkuut, ilmastukset ja hiekoitukset ovat avaintekijöitä laadukkaaseen lopputulokseen pääsemisessä niin ympäristön kuin pelialustan kannalta.

Lannoitus ja kasvinsuojelu kohdistuvat pääosin viheriöille ja lyöntipaikoille (noin 5% alueesta). Kemiallisella kasvinsuojelulla estetään viheriöheinän sienitauteja. Oikea-aikainen torjunta vähentää oleellisesti muiden ympäristöä kuormittavien töiden tekemistä.  Muilla kentän alueilla lannoituskertoja on selvästi vähemmän ja niillä torjutaan leveälehtisiä rikkakasveja pistekäsittelynä.

Ympäristötyö

Lahden Golfin ympäristötyö perustuu sertifioituun kansainväliseen GEO-ympäristöjärjestelmään (www.sustainable.golf) ja ympäristötyömme päätavoitteet ovat:

  • Ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden huomiointi.
  • Resurssien maksimaalisen tehokas ja ympäristöystävällinen käyttö.
  • Ilmaston, vesistöjen ja muun luonnon kuormituksen minimointi.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Ympäristötyöstä vastaa kenttä- ja ympäristötoimikunta, joka suunnittelee toiminnan, asettaa tavoitteet ja seuraa tulosmittareita. Ympäristöjärjestelmä auditoidaan säännöllisesti.

Vuonna 2015 laajensimme kenttää hyödyntämällä Lahden kaupungin vanha maankaatopaikka. Kentän laajennusalueella maankaatopaikka kapseloitiin kasvualustamateriaalilla ja maata sitomaan kylvettiin nurmikko. Nurmikko vähentää alueen pintavaluntaa sekä kiintoaineksen huuhtoutumista. Nurmikon kuitukerros ja juuristo sekä kuivatusjärjestelmä estävät veden imeytymistä syvälle maakaatopaikan kerroksiin.

Ympäristötyössä olemme viime vuosina panostaneet ympäristöystävälliseen kentänhoitoon, valumavesien hallintaan, sähköllä toimiviin golfautoihin, jätteiden kierrätykseen, Suomen ensimmäiseen täyssähköiseen viheriöiden ajoleikkuriin ja maalämmitykseen.

Kentän hoitorytmi

Kentänhoidon viikko-ohjelman tavoitteena on kentän tasainen laatu ja mahdollisimman vähäinen haitta pelaamiselle. Kesäajan vakiohoitorytmi on alla, mutta sitä muutetaan tarvittaessa sääolosuhteiden tapahtumien ja kunnostustoimenpiteiden mukaan. Esimerkiksi hiekoituksen jälkeen ei yleensä leikata tai välillä viheriön jyräys voi korvata leikkuun. Viheriöillä pidetään leikkuun välipäivä parin viikon välein nurmen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvukauden aikana teemme säännöllisiä kunnostustoimenpiteitä seuraavasti:

Metsäalueet

Lahden Golf vastaa kenttäalueen metsien hoidosta, joka tehdään yhteistyössä Lahden kaupungin ympäristötoimen kanssa. Metsäalueista on tehty luontoselvitykset vuosina 2018 ja 2019. Selvitykset sisälsivät metsäsaarekkeiden luokittelun, kasviston ja eläimistön luetteloinnin sekä metsien hoitosuositukset.

Metsiä hoidetaan jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Puusto pidetään kerroksellisena, kentän reuna-alueet harvapuustoisina suosien kuviokohtaisesti määriteltyjä puulajeja ja luontotyyppejä. Kentän laadun säilyttämiseksi metsänhoidossa on huolehdittava pelialueiden valon saannista, ilman kierrosta sekä liikkumisen ja pelaamisen turvallisuudesta.

Melko pienestä kokonaispinta-alasta huolimatta Takkulan golfkenttäalueen hakamaat ja kedot ovat luonnonarvoiltaan ja edustavuudeltaan hyvää tasoa. Niiden hoitoa jatketaan, niittämällä ja aluskasvillisuutta raivaamalla.

Kentänhoidon kannalta on tärkeää, että ruoho saa valoa. Hoitosuositusten ja kentänhoidon tarpeiden perusteella Lahden Golf laatii metsäalueille hoitosuunnitelmat ja raportoi metsänhoidon toimenpiteistä Lahden kaupungille.

Vesialueet

Vesialueiden hoito ja ravinnehuuhtoumien minimointi perustuu huolelliseen kentänhoitoon, laskeutusaltaisiin, kasteluveden kierrätykseen ja valumavesien seurantaan. Golfkentällä lannoitetaan vain kasvussa olevaa nurmikkoa. Kertalannoitusmäärät ovat pieniä ja tarkkaan kohdennettuja, jolloin ravinteiden huuhtoutumisriski jää pieneksi. Laskeutusaltaiden ja vesiuomien suoja-alueilla ei käytetä lannoitteita. Nurmikasvit ovat tehokkaita ravinteiden käyttäjä ja siksi niitä käytetään myös maanviljelyksen suojavyöhykkeissä ravinnehuuhtoumien ehkäisijöinä. Hulevesien hallinnan lähtökohtana on minimoida hulevesien muodostuminen ja niihin kohdistuva laatuhaitta (ravinteet ja kiintoaines) sekä säilyttää veden kiertokulku mahdollisimman luonnollisena. Takkulassa syntyvät hulevedet johdetaan kymmenen laskeutusaltaan kautta vesistöön. Suurimpien altaiden virtausta voidaan säätää säätökaivoilla. Laskeutusaltaiden, hitaan virtaaman ja kasvillisuuden avulla hulevesien ravinteista ja kiintoaineksesta vain pieni osa kulkeutuu kenttäalueen ulkopuolelle, kuten vesistöseuranta osoittaa. Lahden kaupungin Alasenjärven rantaan rakentama kampakosteikko pienentää edelleen huuhtoumaa. Valumavesien ravinteita kierrätetään takaisin golfkentän ravinnekiertoon pumppaamalla vettä alimmasta laskeutusaltaasta ylimpään kasteluvesivarastoon. Kentän sadetusjärjestelmä toimii automaattisesti ja kastelumäärät on optimoitu kentän eri alueille siten, ettei pintavaluntaa synny. Lahden Golfilla on vedenottolupa Alasenjärvestä kuivaa kautta varten. Valumavesien järjestelmällistä ravinneseurantaa on tehty vuodesta 1996 alkaen yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Seurannan aikana Alasenjärven valumavesien ravinnepitoisuudet ovat laskeneet. Tavoitteena onkin, että kenttämme kautta kulkeva vesi on puhtaampaa poistuessaan kenttäalueelta kuin tänne tullessaan. Alasenjärvi on pieni järvi, jonka hitaan veden viipymän (5,3 vuotta) takia valumavesien hallinta on tärkeää. Golfkenttä muodostaa 5% Alasenjärven valuma-alueesta ja Lahden Golf on sitoutunut omalla ympäristötyöllään huolehtimaan järven kunnosta.

Hiilijalanjälki

Vuonna 2021 Lahden Golf liittyi Carbon Neutral Golf Course – hankkeeseen. Projektissa laskettiin Lahden Golfin hiilijalanjälki eri osa-alueilta vuodelta 2020, jotta voimme kehittää toimintaamme hiilineutraaliin suuntaan. Takkulan golfkentän hiilijalanjäljen suurimmat tekijät ovat Lannoitus ja nurmikon hajoaminen (37%), Työkoneet & polttoaineet (28%) ja Sähkö & lämmitys (20%). Golfkenttämme hiilijalanjälki oli yhteensä 162.000 kiloa CO2 EKV. Tämä on 19% alhaisempi kuin muilla vuonna 2020 mitatuilla golfkentillä (18 reikää kohti). Harrastajamme ovat erittäin aktiivisia ja Takkulan golfkierroksen hiilijalanjälki 18 reiän kierrosta kohti on 35% alhaisempi kuin muilla mitatuilla kentillä. Näissä ei ole huomioitu kenttäalueen hiilensidontavaikutusta. Golfarin näkökulmasta yhden kierroksen hiilijalanjälki oli 3,5 kiloa CO2 EKV. Keskimääräisen golfarimme vuotuinen golfin hiilijalanjälki on siis 141 kiloa CO2 EKV. Keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjäljestä (noin 10.000 kiloa) se on 1,4% tai kohdistettuna suomailaisten muuhun kulutukseen (noin 3.400 kiloa) se on 4,1%. Henkilökohtaisesti golfari voi vaikuttaa hiilijalanjälkeen pienentämällä liikkumisen hiilijalanjälkeä, koska liikkuminen kentälle aiheuttaa isomman hiilijalanjäljen kuin itse golfkenttä. Tätä silmällä pitäen Lahden Golfin sijainti on hyvä ja olemme panostaneet golfvarusteiden varastointiin. Hiilijalanjäljen kannalta golf on siis ympäristöystävällinen harrastus ja mitä parhainta terveysliikuntaa. Lisäksi golfkenttämme hiilijalanjälki tulee laskemaan jo tehtyjen ja suunnitteilla olevien ympäristöinvestointien ansiosta.

Alueen muut käyttäjät

Kenttäalueella on liikunta- ja ratsastusreittejä. Niiden käyttäjien turvallisuus on huomioitu kentän suunnittelussa, pelaajien tulee myös huomioida reittien käyttäjät ja noudattaa väistämisvelvollisuutta. Reittien käyttäjiä on myös opastettu varovaisuuteen.

Varsinaisella kenttäalueella on turvallisuuden takia muu liikkuminen kielletty varoitusmerkein.