Vesialueiden hoito

Vesialueiden hoito

Vesialueiden hoito ja ravinnehuuhtoumien minimointi perustuu huolelliseen kentänhoitoon, laskeutusaltaisiin, kasteluveden kierrätykseen ja valumavesien seurantaan.

Golfkentällä lannoitetaan vain kasvussa olevaa nurmikkoa. Kertalannoitusmäärät ovat pieniä ja tarkkaan kohdennettuja, jolloin ravinteiden huuhtoutumisriski jää hyvin pieneksi. Laskeutusaltaiden ja vesiuomien läheisyydessä ei käytetä lannoitteita, suojakaistojen minimileveys on viisi metriä. Nurmikasvit ovat tehokkaita ravinteiden käyttäjä ja siksi niitä käytetään myös maanviljelyksen suojavyöhykkeissä ravinnehuuhtoumien ehkäisijöinä.

Hulevesien hallinnan lähtökohtana on minimoida hulevesien muodostuminen ja niihin kohdistuva laatuhaitta (ravinteet ja kiintoaines) sekä säilyttää veden kiertokulku mahdollisimman luonnollisena. Takkulassa syntyvät hulevedet johdetaan kymmenen laskeutusaltaan kautta vesistöön. Suurimpien altaiden virtausta voidaan säätää säätökaivoilla. Laskeutusaltaiden, hitaan virtaaman ja kasvillisuuden avulla hulevesien ravinteista ja kiintoaineksesta vain pieni osa kulkeutuu kenttäalueen ulkopuolelle, kuten vesistöseuranta osoittaa. Lahden kaupungin Alasenjärven rantaan rakentama kampakosteikko pienentää edelleen huuhtoumaa.

Valumavesien ravinteita kierrätetään takaisin golfkentän ravinnekiertoon pumppaamalla vettä alimmasta laskeutusaltaasta ylimpään kastelualtaaseen. Kentän sadetusjärjestelmä toimii automaattisesti ja kastelumäärät on optimoitu kentän eri alueille siten, ettei pintavaluntaa synny. Lahden Golfilla on vedenottolupa Alasenjärvestä.

Valumavesien järjestelmällistä ravinneseurantaa on tehty vuodesta 1996 alkaen. Seurannan aikana Alasenjärven valumavesien ravinnepitoisuudet ovat laskeneet. Tavoitteena onkin, että kenttämme kautta kulkeva vesi on puhtaampaa poistuessaan kenttäalueelta kuin tänne tullessaan.

Alasenjärvi on pieni järvi, jonka hitaan veden viipymän (5,3 vuotta) takia valumavesien hallinta on tärkeää. Golfkenttä muodostaa 5% Alasenjärven valuma-alueesta ja Lahden Golf on sitoutunut omalla ympäristötyöllään huolehtimaan järven kunnosta.